White Pocket

White Pocket 2015

December 9, 2015 trip to White Pocket in the Vermillion Cliffs National Monument, Arizona.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Diane Hoy