White Pocket

White Pocket 2015

December 9, 2015 trip to White Pocket in the Vermillion Cliffs National Monument, Arizona.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Diane Hoy